Transparencia Somos Cabanas

RENDICIÓN DE CONTAS 

Labor do concelleiro

Asistiu a todas as sesións e reunións que foi convocado

Consultou documentación do PXOM, rueiro, etc.

Colaborou na creación dun espazo de transparencia municipal nesta web (orzamento, conta xeral, actas, etc).

Reuniuse e conversou con asociacións e/ou con veciños sobre o PXOM, sobre necesidades sanitarias, sobre o rueiro, sobre N-651, sobre as Fragas do Eume, sobre a derruba do Penso, sobre dereitos veciñais, etc.

Entrevista na TV de Ferrol. Explicou a situación política.

Visitou o Parlamento europeo convidado por Lidia Senra (AGEE). Explicou a situación dos refugallos asfálticos de Laraxe.

Mocións rexistradas: 8 mocións (6 aprobadas, 2 rexeitadas polo PP)

Emendas: 1 comparecencia alcaldía sobre o PXOM, 1 comparecencia alcaldía sobre O Penso

Suxestións e preguntas: 32

Asistiu a todas as sesións e reunións que foi convocado (agás unha comisión por confusión na quenda do grupo e noutra ocasión facilitoulle ao edil do BNG a asistencia intercambiando a quenda)

Consultou a documentación de todos os Plenos convocados.

Segue colaborando na creación desta web de transparencia municipal (orzamento, conta xeral, actas, etc).

Reuniuse e conversou con asociacións e/ou con veciños sobre diferentes temas locais.

Defendeu a eliminación no PXOM dos convenios urbanísticos asinados por Germán Castrillón, a conservación da malla urbana e a participación da cidadanía neste documento tan importante.

Mocións rexistradas: 12 mocións (6 rexeitadas, 2 sobre da mesa, 1 non votada por imposición do alcalde e 3 aprobadas)

Emendas: 6 emendas ao orzamento de 2016, 1 emenda ao rueiro e 6 emendas ao orzamento de 2017

38 Suxestións e 140 preguntas ao goberno

Asistiu a todas as sesións e reunións que foi convocado, tamén facilitou a asistencia intercambiando a quenda a compañeiros do Grupo Mixto

Consultou a documentación de todos os Plenos convocados.

Colaborou na actualización da web de transparencia municipal (orzamento, conta xeral, actas, etc).

Mantivo contacto fluído con asociacións e veciños sobre diferentes asuntos locais.

Interesouse polo PXOM e reivindicou a conservación da malla urbana e a participación da cidadanía neste documento tan importante.

Mocións rexistradas:  10 mocións ( rexeitadas 5,  sobre da mesa 1,  non votada por imposición do alcalde 1 e  aprobadas 3)

Emendas: 6 emendas ao orzamento de 2017

Votos particulares: 1 á modificación á taxa por expedición de documentos administrativos e outro á proposta de circuíto de motocrós. 2 sobre ditames desfavorables da comisión a propostas da marea.

Suxestións 37 e  preguntas 151 ao goberno local

53 propostas en 2017

Asistiu a todas as sesións e reunións que foi convocado, tamén facilitou a asistencia intercambiando a quenda a compañeiros do Grupo Mixto

Consultou a documentación de todos os Plenos convocados.

Seguiu colaborando na actualización da web de transparencia municipal (orzamento, conta xeral, actas, etc).

Mantivo contacto fluído con asociacións e veciños sobre diferentes asuntos locais.

Votou en contra do PXOM e rexistrou un voto particular con alternativas xa alegadas.

Mocións rexistradas:  7 mocións ( rexeitadas 6,  sobre da mesa 1)

Emendas: 7 emendas ao orzamento de 2019

Voto particular: 1 ao PXOM e 1 para soster en Pleno a retirada da dedicación por candidatura a Narón.

Suxestións 27 e  preguntas 70 ao goberno local

Ingresos por asistencia a sesións do concelleiro

Media desde xuño 2015 a decembro 2015: 200 euros/mes

Media desde xaneiro 2016 a decembro 2016: 200 euros/mes

Media desde xaneiro 2017 a decembro 2017: 200 euros/mes

Media desde xaneiro 2018 a decembro 2018: 200 euros/mes

Gastos do concelleiro relacionados coa actividade política

2015-2017: 3500 euros

Subvención municipal ao Grupo Municipal Mixto do Concello de Cabanas

O Grupo Mixto Municipal (Agrupación de Electores, Bloque Nacionalista Galego e Somos Cabanas) recibiu en novembro de 2015 unha subvención con cargo aos presupostos do Concello de 400 € para gastos correntes. Ao edil de Somos Cabanas correspondeulle dedicir o destino de 133,33 € desa subvención: 100 € por concelleiro e 33,33 € polo grupo.

-- Facturas de 2015 (seis meses):

Alugueiro material informático (portátil+impresora): 100 €

Material de oficina (folios, libretas, grampas, bolis, etc.): 33,33 €

O Grupo Mixto Municipal (Agrupación de Electores, Bloque Nacionalista Galego e Somos Cabanas) recibiu o 19 de setembro de 2016 a subvención con cargo aos presupostos do Concello de 800 € para gastos correntes. O Grupo Mixto acordou neste exercicio reservar 10 €/concelleiro para gastos bancarios ou imprevistos comúns. En consecuencia, o edil de Somos Cabanas dediciu o destino de 256,66 € desa subvención: 200 € por concelleiro e 56,66 € polo grupo.

-- Facturas de 2016 (12 meses):

Alugueiro material informático (portátil+impresora): 200 €

Material de oficina (folios, libretas, grampas, bolis, etc.): 56,66 €

Gastos de mantemento da conta bancaria: 4,86€ (1/3 de 14,58 €)

O Grupo Mixto Municipal (Agrupación de Electores, Bloque Nacionalista Galego e Somos Cabanas) recibiu en setembro de 2017 a subvención con cargo aos presupostos do Concello de800 € para gastos correntes. O Grupo Mixto acordou neste exercicio reservar 25 €/concelleiro para gastos bancarios ou imprevistos comúns. Daquela correspóndelle 241,66 € desa subvención: 200 € por concelleiro e 41,66 € polo grupo.

-- Facturas de 2017 (12 meses):

Alugueiro material informático (portátil+impresora): 189,99 €

Material de oficina (folios, libretas, bolis, etc.): 51,67 €

Gastos de mantemento da conta bancaria: 25€ (1/3 de 75 €)

O Grupo Mixto Municipal (Agrupación de Electores, Bloque Nacionalista Galego e Somos Cabanas) recibiu en decembro de 2018 a subvención con cargo aos presupostos do Concello de 800 € para gastos correntes.

O Grupo Mixto acordou neste exercicio reservar 23 €/concelleiro para gastos bancarios ou imprevistos comúns.

Daquela correspónde a PDDdG 243,66 € desa subvención: 200 € por concelleiro e 43,66 € polo grupo.

-- Facturas de 2018 (12 meses):

Deseño e edición: 200,00 €

Material de oficina (folios, libretas, bolis, etc.): 43,66 €

Gastos de mantemento da conta bancaria: 23€ (1/3 de 69 €)

As subvencións a grupos políticos municipais teñen un estatus especial e privilexiado que non cumpren os mínimos establecidos nas leis sobre subvencións que afectan por exemplo ás asociacións veciñais locais (convocatoria pública, resolución de concesión e xustificación con facturas no propio ano natural).

Neste sentido consideramos inxusta esta situación e, en consecuencia, xustificamos a subvención publicamente e con gastos no mesmo ano natural. No ano en que non existan gastos para xustificar a parte correspondente realizaremos a devolución ao concello sen máis. Somos Cabanas non queremos ningún privilexio.

Recursos propios da marea local: cotas de inscritas e doazóns.

2015. Eleccións municipais. Ingresos: 1380 € de doazóns. Gastos: 1121,73 € en actividade electoral

2016. Actividade ordinaria. Ingresos: 271,56 € remanente 2015 + 285,48 € 81% subvención electoral = 557,04 €. Gastos: Boletín informativo 1: 449.89 €; Gastos ordinarios PDDdG: 9,60 €.

2017. Actividade ordinaria. Ingresos: 97,15 € remanente 2016. Gastos: Boletín informativo 2: 54,45 €

2018. Actividade ordinaria. Ingresos: 42,7 € remanente 2017. Ingresos: 2.141,30 € (achegas voluntarias de inscritas e concelleiro: 1325,30 €, achega partido instrumental: 816,00 €). Gastos: Local 2.141,30 €.

=====================XXXXXXXXXXX=====================

Texto da declaración de bens e incompatibilidades do concelleiro de Somos Cabanas

REXISTRO DE INTERESES

DECLARACIÓN:
O que suscribe, D/Dna Xosé Manuel Pérez Sardiña na calidade de Concelleiro/a electo deste Concello, en posesión do Documento Nacional de Identídade número XXXXXXXXXX , en cumprimento ó disposto polo artigo 42 da Lei 14/2000, de 29 de decembro que modifica o artigo 75 da Lei 711985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e artigos 30 e 31 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídicos das Entidade Locais, aprobado polo Real Decreto 2.568/1986, de 28 de novembro, en aplicación do apartado a) (3) do referido artigo 30 do Regulamento, formula a seguinte DECLARACIÓN dos seus bens patrimoniais, segundo detalle que a continuación se expresa:
IDENTIFICACIÓN DOS BENS MOBLES E INMOBLES INTEGRANTES DO PATRIMONIO PERSOAL, CON DESIGNACIÓN, NO SEU CASO, DA SÚA INSCRICIÓN REXISTRAL, E DATA DE ADQUISICIÓN DE CADA UN DELES:
PRIMEIRO. Bens mobles.
a) Valores mobiliarios
Conta corrente en Abanca núm. 33000119383

b) Vehículos.
Renault Clio 1.9D (1997)
Seat Ibiza TDi (2001)

c) Semovintes.
——————————–

d) Outros bens mobles.
——————————–

SEGUNDO. Bens Inmobles.-
Casa con terreo de ferrado e medio (2014)
Almacén agropecuario con terreo de dous ferrados e medio (2014)
50% de terreo proindiviso de tres ferrados (1999)

DECLARACIÓN:
O que suscribe , Xosé Manuel Pérez Sardiña, en calidade de Concelleiro electo deste Concello, en posesión do Documento Nacional de Identidade número XXXXXXXXXXXXX en cumprimento do disposto polo artigo 42 da Lei 14/2000, de 29 de decembro, que modifica o artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e artigos 30 e 31 do Regulamento de Organización, funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, en aplicación do punto a) do referido artigo 30 do Regulamento, formula a seguinte DECLARACIÓN sobre as materias que a continuación se detallan:

PRIMEIRO Causas de posible incompatibilidade, segundo sinala o núm, 1, parágrafo 2° do citado art. 75 da referida Lei:
Ingresos incompatibles con dedicación exclusiva a cargo da Corporación

SEGUNDO. Relación de actividades e ocupacións profesionais, mercantís ou industriais traballos por conta allea e outras fontes de ingresos privados, con especificación do seu ámbito e carácter dos empregos ou cargos que se ocupen en entidades privadas, así como o nome ou razón social das mesmas:
--------------------------------

TERCEIRO. Outros intereses ou actividades privadas que, aínda non sexan susceptibles de proporcionar ingresos, afecten ou esteán en relación co ámbito de competencias da Corporación:
--------------------------------

E para os mencionados efectos legais, asino a presente declaración