Resumiño do Pleno ordinario de xullo de 2016

O 27 de xullo tivo lugar o pleno ordinario do mes de xullo. Dentro do debate incluíuse a proposta de Somos Cabanas para instar o cumprimento da lei na protección da zona de baño, xa que a delimitación con boias fíxose de xeito deficiente e permítese un fondeadoiro indiscriminado na zona que está prohibido pola lexislación. O único grupo que se queixou da proliferación de embarcacións foi a Agrupación de electores, outros grupos apenas apuntaron a necesidade de colocar boias pero nunca se enfocou desde o punto de vista de controlar o cumprimento da normativa para garatir a seguridade na zona de baño. A proposta saíu adiante como non podía ser doutra maneira.

Sobre o debate do rexistro de agasallos, a decisión colectiva de Somos Cabanas de non aceptar agasallos ten a consecuencia coherente de impulsar leis ou normas que prohiban a súa recepción. Aprobar un rexistro de agasallos non é coherente con esta decisión de Somos Cabanas. Presentar analoxías falaces que reproducen argumentos distintos aos expresados en redes sociais por Somos Cabanas leva a algúns polo camiño errado porque demostran a súa falta de escoita activa e ausencia de diálogo cos demais grupos da oposición. Convidamos a que se queren erradicar os agasallos que comecen por redactar un Código Ético coma o de Somos Cabanas e non se agachen no seguidismo das leis que neste caso son superables pola acción cidadá. Somos Cabanas non está de acordo con que os políticos reciban agasallos, poñer un rexistro non contribúe en nada a combater esta práctica.

As veciñas seguen realizando preguntas e suxestións ao final do Pleno, saben que están no seu dereito.

 

Parte resolutiva

 • 1. Aprobación se procede de actas de sesións anteriores. Asentemento (10, non iniciou a sesión Conchi Ferreiro). APROBADA
 • Acta do pleno ordinario de maio de 2016
 • Acta de 3 xuño de 2016
 • 2. Solicitude de obras Plan Hurbe no ano 2016: Mellora de accesibilidade no contorno da Igrexa de Santo André de Cabanas. Todos a favor (10). APROBADA.
 • 3. Proxecto de adaptación LOPD. Todos a favor (11, incorporouse á sesión Conchi Ferreiro). APROBADO.
 • O goberno propuxo adaptar a xestión municipal á Lei Orgánica de Protección de Datos.
 • 4. Actualización do Rueiro e rede cultural do concello de Cabanas. Somos Cabanas presentou unha emenda ao ditame da Comisión.
 • Na comisión o rueiro levou o informe favorable de PP e PSOE. As eivas dun rueiro que non aceptou observacións realizadas en comisión e en reunións previas levou a Somos Cabanas a manifestar o seu desacordo. Como o procedemento non ofreceu garantías, Xosé Manuel propúxolles aos membros do Grupo Mixto solicitar informe de secretaría á vez que rexistraba unha emenda. Nesa liña o BNG solicitou que se adiase o punto á vindeira sesión plenaria.
 • Deixar o tema sobre a mesa. REXEITADO:
 • 2 votos a favor (BNG/Somos Cabanas), 5 votos en contra (PP), 4 abstencións (PSOE/AEC).Emenda. REXEITADA: 2 votos a favor (BNG / Somos Cabanas), 5 votos en contra (PP), 4 abstencións (PSOE/AEC).O Rueiro incorpora tres alegacións das máis de 20 presentadas. APROBADO: 8 votos a favor (PP/PSOE), 2 en contra (BNG/Somos Cabanas), 1 absención (AEC)
 • 5. Declaración institucional sobre recuperación de memoria histórica. Acordo de todos os grupos. 
 • Texto da proposta.
 • O BNG presentou unha moción na Comisión de Asuntos de Pleno para condenar a ditadura franquista no 80 aniversario do golpe de Estado fascista do 18 de xullo do 36.
 • Na deliberación da Comisión o alcalde suxeriu unha declaración institucional, e cando lle tocou a quenda a Xosé Manuel de Somos Cabanas propuxo o texto que consensuaron os grupos do Parlamento de Galicia. Foi o texto que finalmente leu na sesión plenaria un concelleiro do PP.
 • Xosé Manuel realizou unha descrición dos acontecementos que se desenvolveron durante os anos de represión política e social facendo unha especial mención ás vítimas.
  • A favor: PP, PSOE, BNG, AEC, Somos Cabanas (11).
 • 6. Cumprimento das competencias de vixilancia de seguridade, limpeza e hixiene nas zonas de baño. Proposta de Somos Cabanas. APROBADA
 • Texto da proposta
 • Somos presentou unha proposta para reforzar a queixa de Eva García sobre a proliferación do fondeo indiscriminado no areal da Madalena. Céntrase no cumprimento da normativa á hora de balizar e en intensificar a vixilancia para evitar actividades prohibidas nas zonas de baño.
  • A favor: PSOE, BNG, AEC, Somos Cabanas (6).
  • Abstención: PP (5)
 • Parte de control órganos da Corporación
 • 7. Informes da Presidencia
 •  Resolucións da alcaldía
 • 8. Mocións de urxencia (art. 97.3 do ROF). 
 • A) Moción do BNG para a elaboración dun regulamento de agasallos e obsequios e a creación dun rexistro público.
 • Urxencia. Incluída para o debate).
  • A favor: PSOE, BNG, AEC, Somos Cabanas (6).
  • Abstención: PP (5)
 • Votación. REXEITADA
  • A favor: BNG (1).
  • En contra: PP, AEC (6)
  • Abstención: PSOE, Somos Cabanas (4)
 • 9. Rogos e preguntas. Somos Cabanas: 12 preguntas e 3 Suxestións
 • As suxestións son propostas directas ao goberno, segundo o artigo 97.6 do ROF. Realizamos propostas e iniciativas de control por indicación dos veciños e asociacións.
 • Preguntas orais (1)
 • 1. Preguntamos por que o concello segue mandando cortar á man camiños e canetas. Contestación do alcalde: pasa palabra.
 • Suxestións orais (1)
 • 1. Suxerimos  a substitución de postes deteriorados no contorno da Casa do Concello. Contestación do alcalde: son cousa doutro responsable.
 • Preguntas por escrito de Somos Cabanas de xullo 11 preguntas e 2 suxestión escritas
  1. Recentemente púxose a exposición pública o proxecto de humanización da N-651 que foi reclamada polos veciños no ano 2003, fundamentalmente no ámbito da seguridade vial. Aproveitando que se van facer beirarrúas novas ten previsto o concello cambiar como están a facer concellos veciños a rede de abastecemento no Areal xa que as tuberias teñen máis de 30 anos e sufren continuas roturas? Prevese no proxecto soterrar as liñas de baixa e media tensión? Que outras canalizacións están previstas?
  2. No ultimo pleno o goberno local expuxo as propostas de localización de futuros desfibriladores automáticos na escola de Porto e no clube Xuventude de Cabanas. A praia de Cabanas e O Areal é un lugar onde acuden milleiros de persoas no verán, á parte da celebración da romaría de Santa Marta e das fogueiras de San Xoan. Considerou estas circunstancias o goberno local para cadioprotexer este lugar con un desfibrilador?
  3. Xa é habitual no señor alcalde censurar propostas da oposición, como tampouco traslada á Comisión de Asuntos de Pleno as queixas que fan chegar os veciños e veciñas ao concello. Que lle contestou a unha queixa veciñal sobre recollida de lixo nos Chaos-Laraxe?
  4. Sobre contratación de persoas en situación ou risco de exclusión social en Cabanas. Que labores desenvolven estas persoas en situación ou risco de exclusión social en Cabanas?
  5. No pasado pleno preguntámoslle polo contrato a través de procedemento negociado sen publicidade a actuación “Roce e limpeza do parque do Areal no Concello de Cabanas” por un importe de 3.466,65 €, non contestou a pregunta como xa é normal. Para este pleno temos coñecemento de dous contratos máis a través desa mesma modalidade que suman 9028 € para “Limpeza do piñeiral e praia da Madalena no Concello de Cabanas” e 9766,05 € para limpeza do contorno da Veiga (un total de 22.260,70€). Que actuacións deben realizar estas empresas que non fagan xa os operarios da cuadrilla de obras municipal? Que motiva que o alcalde non fixese un só procedemento de contratación para todos os espazos?
  6. Soubemos que no Camiño Inglés, en Laraxe, un veciño solicitou licenza para pechar a súa propiedade. Non obstante, a Dirección Xeral de Patrimonio informou desfavorablemente a actuación e o concello acabou denegando a licenza. Con carácter xeral que valoración lle merece esta situación?
  7. O decreto 279/2016 establece o derribo de dous chalés con formas cúbicas no Pombal, parroquia de Porto, e amnistía un chalé de pedra denunciado no seu día e que agora, pasados os prazos, ficaría fóra de ordenación. Cales foron os motivos que argumentou para amnistiar un chalé de pedra, de segunda residencia, construído sen licenza municipal e sen posibilidades de legalización?
  8. O alcalde remitiu documentación do PXOM adaptada a un “informe de Fomento”. Chegou a este concello algún informe de Fomento nestes últimos meses sobre o PXOM? Que adaptacións se están a facer e quen as está a facer? Renovóuselle o contrato ao redactor do PXOM?
  9. Como non responde volvémoslle a preguntar por quinta vez pola vixencia da acta entre o Concello e a Demarcación de Carreteras de 19 de decembro de 1983. Pódenos contestar a pregunta pendente de marzo, abril, maio e xuño na presente sesión? Quen determina as aliñacións nas vías urbanas? Está a ceder o goberno local os bens e inmobles de Cabanas ao proxecto do Ministerio de Fomento?
  10. O pasado mes de xuño a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural informou sobre o estado dunha ponte no Camiño Inglés. Que medidas adoptou o goberno local diante desta comunicación?
  1. O Valedor do Pobo fíxolle unha recomendación sobre as obras executadas en Cardeita, cun hórreo desaparecido e un expediente de reposición da legalidade. Como considera as recomendacións suxeridas polo Valedor do Pobo?

   

  SUXESTIÓNS

  1. No final da estrada provincial do Barreiro xa vimos como saltaron as tapas do saneamento durante este inverno e calquera choupe que veña en anos vindeiros repetirase a situación. Suxerímoslle que estude as causas desta situación e en primeiro lugar se corte a entrada de pluviais na rede de saneamento do Barreiro.
  2. Moitas fontes están totalmente comidas pola brouzada, tamén rúas da vila, de Porto e accesos a lugares habitados, xa recibimos queixas de veciños que rozaron os coches nas silvas. Suxerímolle ao goberno local que faga unha revisión do estado dos viais e das fontes municipais e envíe á cuadrilla de obras canto antes priorizando os accesos a núcleos.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *